Carregador

Responsabilitat Social Corporativa

En compliment amb la visió de Marina Salud, gestió es realitza sota criteris de RSC, Responsabilitat Social Corportativa i les seves bases i Estratègia de servei són:

 

 

  • Donar resposta a les necessitats de cura i promoció de la salut de la població a la Marina Alta.
  • Garantir que la nostra prestació sanitaria compleix amb els mateixos criteris de qualitat en tots els punts de servei
  • Orientar el model assistencial cap a l'atenció de pacients crònics i potenciar la capacitat assistencial, Especialment, en serveis amubulatorios en els centres de salut i en el domicili
  • impulsar la telemedicina com a element facilitador d'accessibilitat als serveis sanitaris
  • potenciar la docència i la investigació com a elements de millora per a la qualitat assistencial
  • facilitar el desenvolupament de tots els professionals i col·laboradors de Marina Salud
  • Establir relacions institucionals amb la resta de centres dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i amb altres centres d'excel·lència assistencial, docent o d'investigació