Carregador

documentació Clínica

 

informació general

La Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l'autonomia del pacient i de drets i deures en matèria d'informació i documentació clínica, així com la Llei 10/2014 de 29 de desembre de Salut de la Comunitat Valenciana, de drets i Informació a l'pacient, estableixen que el pacient té dret d'accés a la documentació que obri en la seva història clínica, llevat de les excepcions determinades en la legislació (apartat desè de l'artic. 46 d'aquesta Llei) Les dades personals i relatives a la salut dels pacients són confidencials i estan subjectes a un règim d'especial protecció, regulat en la Llei Orgànica 15/1999, de l'13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.

 

 

Per garantir el compliment de la normativa vigent, hem de verificar en cada cas que es compleixen els requisits, mitjançant documents acreditatius que sempre hauran d'acompanyar la seva sol·licitud per ser admesa a tràmit.

 

 

 

Sol·licitud de documentació clínica

 

Com sol·licitar documentació clínica?

En aquest apartat podrà obtenir els formularis necessaris per a la Sol·licitud de Documentació Clínica de l'Hospital de Dénia, us recomanem que el presenti emplenat i acompanyat dels documents acreditatius per al seu registre a la Recepció Principal de l'Hospital de Dénia o al Centre de Salut corresponent, on també pot sol·licitar-ho per emplenar.

 

 

Aspectes a tenir en compte

  1. Cal que en la sol·licitud especifiqui el tipus de document clínic que necessita.
  2. El lliurament de la documentació sol·licitada està sotmesa a un procediment administratiu i per tant a uns terminis determinats, de manera que no podrà lliurar-se el mateix dia; planifiqui amb temps la seva demanda.
  3. Si el seu metge a la consulta li entrega algun document, guarde-lo, per si pogués ser-li útil en el futur.
  4. en ocasions és més útil l'informe radiològic que la pròpia imatge.
  5. No s'admetran a tràmit les sol·licituds que no s'acompanyin dels documents acreditatius corresponents.
  6. La sol·licitud de documentació clínica el compromet a la seva retirada.

 

 

 

 

Sol·licitud telemàtica de documentació clínica

Si disposa de Certificat electrònic de signatura digital, pot gestionar la seva sol·licitud per via telemàtica, a través del mail: dcl.sol·licituddocumentsclínics@marinasalud.es

 

També pot fer-ho vostè mateix donant-se d'alta en el següent portal.

 

 

Lliurament de la documentació sol·licitada

Una vegada que disposem de còpia de la documentació sol·licitada, se li avisarà telefònicament o per correu electrònic (a les sol·licituds telemàtiques) indicant-li que pot passar a recollir-la al lloc del departament en el qual vostè indiqui que desitja retirar-lo.

 

 

Si passat 1 mes no li hem avisat poseu-vos en contacte amb nosaltres 966429342

 

 

L'informem que la documentació clínica sol·licitada haurà de ser retirada en un termini de 6 mesos des de la sol·licitud, si no serà destruïda.

És molt important que el seu telèfon i dades de contacte estiguin correctament emplenat a l'imprès de sol·licitud.

 

 

 

Sol·licitud d'incorporació de documents clínics d'assistència en altres centres

si desitja incorporar al seu Història Clínica en el Departament de Salut de Dénia qualsevol informe clínic generat en altres centres o documents metge legals relacionat amb la seva assistència (últimes voluntats, testament vital ...) pot fer-ho emplenant el formulari dissenyat per a tal fi.

Us recomanem que el presenti emplenat i acompanyat dels documents acreditatius per al seu registre a la Recepció Principal de l'Hospital de Dénia o al Centre de Salut corresponent, on també pot sol·licitar-ho per emplenar.

 

 

 

Sol·licitud telemàtica d'inclusió de documentació clínica

Si disposa de Certificat electrònic de signatura digital, pot gestionar la seva sol·licitud per via telemàtica, a través del mail: dcl.inclusiódocumentsclínics@marinasalud.es

 

 

 

Sol·licitud de canvis / rectificacions / cancel·lacions en història clínica electrònica

El 8 d'abril de 2019, la Secretaria Autonòmica de Salut Pública i de el Sistema Sanitari Públic, va dictaminar una resolució que defineix el procediment per a la realització de canvis en les històries clíniques en suport electrònic.

Les situacions en què es detecten errors en la història clínica es produeixen amb relativa freqüència en els centres assistencials.

Si com a pacient detecta alguna dada errònia en la seva història clínica ha de posar la situació en coneixement de Servei d'Atenció al Pacient SAIP, On omplirà un document de sol·licitud de modificació, rectificació o cancel·lació de dades de la seva història clínica.

La Unitat de Documentació Clínica realitzarà una valoració de la situació i demanar la informació necessària i aprovarà o denegarà la correcció sol·licitada.

En cas d'aprovació, després de realitzar els canvis proposats es notificarà l'esmena al pacient sol·licitant.

 

 

 

Sol·licitud de cancel·lació de dades relatives a la història clínica del pacient

 

En aquest cas no es tracta d'una rectificació de dades sinó de la cancel·lació de dades correctes a voluntat del pacient, dret emparat per la LOPD i el RGPD.

La sol·licitud ha de fer el pacient davant del SAIP aportant les dades necessàries i de manera que quedin acreditades la identitat de la persona sol·licitant i la seva condició de titular de el dret de cancel·lació.

El SAIP remetrà la sol·licitud a la Unitat de Documentació Clínica per a la seva valoració, que tindrà en compte la criteris de rellevància clínica i de conservació, així com ho expressa el "Informe relatiu a l'exercici de el Dret de Cancel·lació de les dades de l'historial clínic d'una pacient "emès per l'advocacia de la Generalitat, el qual cita el següent:

 

"Així doncs, les dades relatives a la salut no podran ser cancel·lats, en cap cas, fins passats 5 anys des de l'alta del procés assistencial en què han estat recollides. I, posteriorment, es podrà procedir a la cancel·lació dels mateixos sempre que no siguin necessaris per a la deguda assistència que el pacient pugui rebre en el futur. Per això, transcorreguts 5 anys des de l'última assistència només es podrà procedir a la cancel·lació de les dades que no siguin necessaris per a seguir tractant al pacient (situacions puntuals que no afecten a la salut futura o patologies que hagin enviat definitivament); pel que fa als restants, llevat que el pacient renunciés lliure, voluntària, conscient i expressament a ser tractat en el futur pel servei d'assistència sanitària, renúncia que haurà de constar amb caràcter previ i informat, no podran ser cancel·lats i tot en el cas que intervingués renúncia es conservaran aquells indispensables per als tractament obligatoris que puguin ser imposats sense el consentiment de l'pacient per raons de salut pública reconegudes en la legislació vigent. "(Informe CJ / 18/15; C / I / 5535/15; SAN / 291/15, d 29, pàg. 05)

 

La Unitat de documentació clínica notificarà la resolució de la seva sol·licitud (cancel·lació, o desestimació justificada) al pacient.