Carregador

Política de Protecció de dades

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

 

En compliment del Reglament UE 2016/679 General de Protecció de Dades, (d'ara endavant, “RGPD”) i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (d'ara endavant “LOPDGDD” ), per mitjà de la present s'informa l'usuari sobre la manera com l'HOSPITAL MARINA SALUD recull i tracta les dades de caràcter personal dels usuaris a través de la pàgina web https://www.marinasalud.es/ (d'ara endavant, el “Lloc web”).

 

 

  1. IDENTIFICACIÓ DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

El Responsable del Tractament de les dades personals és HOSPITAL MARINA SALUD, SA, (d'ara endavant, “HOSPITAL MARINA SALUD”) amb CIF A-97563563 i domicili social Partida Beniadlá s/n, 03700 Dénia (Alacant/Espanya).

El telèfon de contacte és +34 966 429 000 i l'adreça de correu electrònic info@marinasalud.es

Per a qualsevol qüestió relacionada amb aquesta política de privadesa, l'usuari podrà posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades de l'HOSPITAL MARINA SALUD enviant un correu electrònic a proteccion.datos@marinasalud.es

 

  1. FINS DEL TRACTAMENT DE DADES I BASES LEGITIMADORES DEL TRACTAMENT.

A través de la pàgina web es podran tractar les seves dades identificatives i de contacte amb les finalitats següents i amb les respectives bases jurídiques dels tractaments esmentats:

  • Poder atendre les sol·licituds de contacte i enviades a través dels canals posats a la vostra disposició al Lloc web (email, telèfon, formulari de contacte i chatbot) en base a l'execució de la relació precontractual amb l'usuari.
  • Gestionar la sol·licitud de cites de pacients a través dels telèfons de gestió de cites telefòniques posats a disposició sobre la base de l'execució de la relació precontractual.

Sense perjudici del deure informació en el moment de la recollida de les dades, per mitjà de la present, s'informa amb caràcter general, del tractament de les dades recollides al centre relatives a la salut, així com les facilitades, si escau , per les companyies asseguradores, mútues d'accidents, serveis de prevenció o per les administracions públiques competents per a la prestació dels serveis d'assistència sanitària, diagnòstic i tractaments mèdics, per a l'elaboració i la conservació de la història clínica i social, i la gestió general dels serveis sanitaris i altres activitats organitzades pel centre sobre la base del compliment d'obligacions legals i relació contractual d'assistència sanitària amb independència de qui en sigui el pagador.

 

Així mateix, la informació de contacte podrà ser utilitzada a més, per a l'enviament d'informació als seus titulars sobre serveis i activitats del centre, realització d'enquestes sobre la qualitat del servei, facturació i qualsevol altra que pugui resultar del vostre interès, fins i tot a través de mitjans electrònics sobre la base de l'interès legítim.

 

  1. DESTINATARIS DE LES DADES PERSONALS

 

  • Comunicació de les dades a tercers.

Excepte obligació legal no es comunicaran les dades personals demanades a través del web a tercers.

Sense perjudici de l'anterior, per mitjà del present informem que, per a la prestació de serveis d'atenció sanitària, quan sigui estrictament necessari, les dades podran ser comunicades, d'acord amb allò que disposa la legislació vigent, a l'autoritat sanitària i altres organismes públics amb competència en la matèria, així com a les companyies asseguradores o altres entitats pagadores quan l'interessat indiqui que les despeses assistencials hagin de ser satisfetes per aquestes.

Així mateix, es comunica a usuaris que en cas de ser clients d'asseguradores privades i acudeixin a l'HOSPITAL MARINA SALUD, les dades del dit interessat seran comunicades per part de l'HOSPITAL MARINA SALUD a l'asseguradora privada a efectes de pagament dels serveis, prèvia subscripció per part del pacient d'un document en què l'assegurat autoritza l'HOSPITAL MARINA SALUD la comunicació de la dita informació.

Igualment, per garantir l'existència de la història clínica única per Centre i complir amb la legalitat vigent i atès que HOSPITAL MARINA SALUD és centre concertat, per a la prestació d'assistència sanitària pública, resulta imprescindible que les dades incloses a la història clínica dels pacients estiguin accessibles pels facultatius de la CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA , garantint una major seguretat i evitant duplicitat de proves, administració de medicaments i errors derivats de la manca dinformació assistencial.

  • Encarregats del tractament

El tractament de les dades dels usuaris podrà ser realitzat per prestadors de serveis idonis, contractats per l'HOSPITAL MARINA SALUD. Aquests prestadors de serveis únicament tractaran les dades per a les finalitats establertes per l'HOSPITAL MARINA SALUD, entre elles per a la gestió de l'enviament de les comunicacions comercials electròniques.

 

  1. TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES

L'HOSPITAL MARINA SALUD realitzarà el tractament de les dades de l'usuari integralment al territori de la Unió Europea, per la qual cosa no preveu fer cap transferència internacional de dades

  1. TERMINI DE CONSERVACIÓ.

L'HOSPITAL MARINA SALUD conservarà les dades personals dels usuaris durant el temps necessari per a la realització de la finalitat per a la qual són tractades o fins que linteressat sol·liciti la supressió de les seves dades personals, i en tot cas, durant el termini necessari per al compliment de les corresponents obligacions legals.

 

Així mateix, pel que fa al tractament relatiu a l'enviament de comunicacions comercials electròniques, les dades dels usuaris que hagin consentit la recepció es conservaran fins que l'usuari sol·liciti la baixa d'aquesta recepció, seguint les instruccions que trobareu al peu de cada correu electrònic.

 

 

  1. EXERCICI DE DRETS EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES.

 

En qualsevol moment, l'usuari podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de les seves dades, enviant la petició per escrit a la següent adreça de correu electrònic proteccion.datos@marinasalud.es, o per correu postal a la següent adreça, Partida Beniadlá s/n, 03700 Denia (Alacant/Espanya)., sota l'assumpte de referència: “Protecció de Dades”, indicant el dret/s que voleu exercitar.

 

Així mateix, s'informa a l'usuari que en cas de considerar que no s'ha satisfet l'exercici dels vostres drets, podreu posar-vos en contacte amb el delegat de protecció de dades de l'HOSPITAL MARINA SALUD enviant la vostra petició a l'adreça de correu electrònic proteccion.datos@marinasalud.es o presentar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Més informació a (www.aepd.es.

 

                                                                                              Darrera actualització: maig 2022